Meno:Matej
Priezvisko:Štubniak
Názov:Čiastočne užitočná informácia
Vedúci:prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:čiastočne užitočná informácia, regulárny jazyk, nedeterministický konečný automat, stavová zložitosť, trieda jazykov definovaná čiastočnou užitočnosťou
Abstrakt:Práca rozširuje výskum pojmu užitočnosť informácie o nový pojem - čiastočne užitočná informácia. Jedná sa o dodatočnú informáciu, ktorá nemusí nutne pomáhať riešiť celý zadaný problém, ale nejakú jeho časť, respektíve podmnožinu. Dodatočné informácie a problémy formalizujeme ako jazyky, presnejšie regulárne jazyky. Dôležitou súčasťou skúmania je ich zložitosť, ktorú meriame pomocou nedeterministických konečných automatov a ich stavovej zložitosti. Pozeráme sa na vzťah užitočnej a čiastočne užitočnej informácie či na čiastočnú užitočnosť informácie ako na reláciu. Ďalej, zameriavame sa na vlastnosti tried jazykov obsahujúcich dodatočné informácie, problémy alebo ich podmnožiny, definovaných čiastočnou užitočnosťou. Jednu z týchto tried používame na porovnávanie informačnej sily dodatočných informácií. Nevyhnutnou súčasťou práce sú tvrdenia o nedeterministickej stavovej zložitosti niektorých regulárnych jazykov.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf

Súbory prezentácie na obhajobe:

prezentacia.pdf
prezentacia_v2.0.pdf

Upraviť