Informácie o štátnych skúškach dvojročného magisterského študijného programu Informatika na FMFI UK


Cieľom skúšky je, aby absolvent preukázal prehľad v širšej tematike a dokázal vidieť súvislosti medzi jednotlivými čiastkovými výsledkami. Zároveň má ukázať, že jeho vedomosti nie sú povrchné a v princípe rozumie technickým detailom jednotlivých výsledkov (nie je cieľom namemorovať zoznam tvrdení s dôkazmi, ale porozumieť im a vedieť domyslieť štandardné technické kroky).

Od uchádzača sa očakáva znalosť základných pojmov z matematiky a informatiky na úrovni, ktorá je nevyhnutná pri uvažovaní o jednotlivých otázkach. To vyžaduje porozumenie a schopnosť používať pojmy ako dôkaz, riešiteľnosť, zložitosť, axiomatický systém, ... (napríklad)

Predpokladá sa, že uchádzač je schopný demonštrovať porozumenie pojmom, metódam a tvrdeniam uvedením a riešením jednoduchých príkladov.

Pri odpovedi na jednotlivé otázky sa očakáva základná matematická kultúra pri formulovaní a argumentovaní a schopnosť uchádzača prezentovať svoje odpovede na rôznych úrovniach podrobnosti vo vhodnom formalizme alebo pseudokóde.

Štátnu skúšku je možné absolvovať v jednom zo štyroch variantov (A, B, C, D), ktorých charakteristika a pokrytie vyučovanými predmetmi je uvedené nižšie. Predmety uvedené tučným písmom sú považované za ťažiskové, čo znamená, že budú skúšané do väčšej hĺbky ako predmety uvedené normálnym písmom.


Variant A

je určený pre študentov, ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti z matematiky a teoretickej informatiky a chcú ich využívať pre formuláciu a riešenie problémov informatiky, najmä na ochranu informácie. Prakticky zamerané predmety variantu A poskytujú znalosti, ktoré umožňujú aplikovať získané teoretické poznatky na riešenie úloh, ktoré prináša prax.


Variant B

je určený pre študentov so záujmom o praktické aplikácie informatiky a získanie schopnosti formálne modelovať ich algoritmické aspekty a analyzovať ich zložitosť.


Variant C

je určený pre študentov so záujmom o tvorbu algoritmov, analyzovanie ich zložitosti a teoretické a praktické aspekty riešenia ťažkých problémov pomocou aproximácie, paralelizmu a randomizácie.


Variant D

je určený pre študentov so záujmom o praktické aplikácie informatiky a získanie schopnosti formálne ich špecifikovať a zdôvodňovať ich správnosť.